งานประชุมวิชาการระดับชาติ NSCIC 2020

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5 (NSCIC 2020) โดยได้รับความร่วมมือของเครือข่ายด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วย 7 หน่วยงำน ได้แก่
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
6. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
7. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ภายใต้แนวคิดหลักที่ว่า “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสังคม” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)

ดูภาพเพิ่มเติม