โครงการการจัดการความรู้ภายในองค์กร

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ดร.ชริยา นนทกาญจน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการการจัดการความรู้ภายในองค์กร : การจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ
จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในคณะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานตามพันธกิจหลัก และเพื่อค้นหาผู้ที่มีแนวปฏิบัติที่ดีที่เป็นเลิศ
สำหรับการดำเนินงาน ได้แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เป็น 8 CoP
ได้แก่ CoP ที่ 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต
CoP ที่ 2 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
CoP ที่ 3 การบริการวิชาการ
CoP ที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
CoP ที่ 5 การบริหารจัดการ
CoP ที่ 6 การประกันคุณภาพการศึกษา
CoP ที่ 7 การพัฒนานักศึกษา
CoP ที่ 8 การดำเนินงานของสายสนับสนุน
ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

yesดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่mail