ต้อนรับบุคลากรและนักศึกษาจาก University of Bengkulu

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ผศ.สุธรรม ชุมพร้อมญาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมต้อนรับบุคลากรและนักศึกษาจาก University of Bengkulu

ดูรูปเพิ่มเติม