การพระราชทานปริญญาบัต

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัต

แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ในระหว่างวันที่ ๒๓- ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒

**หมายเหตุ ส่วนวันและเวลาที่ชัดเจนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง