• ภาษาไทย
  • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ผศ.สุธรรม ชุมพร้อมญาติ

ชื่อภาษาอังกฤษ   : Assist.Prof.Suthum Chumpromyat
ชื่อภาษาไทย       :  ผศ.สุธรรม ชุมพร้อมญาติ
ตำแหน่ง              : คณบดี

ตำแหน่งทางวิชาการ  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

หลักสูตร              :   

TEL             : -

EMAIL         : -

 
ประวัติการศึกษา
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • ........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
ประสบการณ์การสอน
 • ........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
งานวิจัยที่สนใจ
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
 • ..........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
ตำรา หนังสือ
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
ประสบการณ์การทำงาน
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 •