• ภาษาไทย
  • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

อาจารย์ชริยา นนทกาญจน์

ชื่อภาษาอังกฤษ   : Mrs.Chariya Nonthakarn
ชื่อภาษาไทย       :  นางชริยา นนทกาญจน์
ตำแหน่ง              : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ตำแหน่งทางวิชาการ  

หลักสูตร              :   

TEL             : -

EMAIL         : chariya.n@rmutsv.ac.th

 
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท วิทยาศาตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
ประสบการณ์การสอน
 • ........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
งานวิจัยที่สนใจ
 • ระบบสารสนเทศ , semantic web ,  linked open data
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
 • ............................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
ตำรา หนังสือ
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
ประสบการณ์การทำงาน
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 •