• ภาษาไทย
  • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

อาจารย์เอกรัตน์ โภคสวัสดิ์

ชื่อภาษาอังกฤษ   : Mr.EAKKARAT  POKSAWAT
ชื่อภาษาไทย       :  นายเอกร้ตน์  โภคสวัสดิ์
ตำแหน่ง              : รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

ตำแหน่งทางวิชาการ  

หลักสูตร              :   

TEL             : -

EMAIL         : Eakkarat.p@rmutsv.ac.th

 
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท วศม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • การเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุนการผลิต
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
ประสบการณ์การสอน
 • ........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
งานวิจัยที่สนใจ
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
 • การจัดการอุตสาหกรรม
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
ตำรา หนังสือ
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
ประสบการณ์การทำงาน
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 •