• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

กิจกรรมสืบสานประเพณี #รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

กิจกรรมสืบสานประเพณี #รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ในวันพุธ ที่ ๑๐ เมษยน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น.เป็นต้นไป

ณ อาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่