โครงการการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสานสนเทศ เครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 อาจารย์ชริยา นนทกาญจน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และเปิดโครงการการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา

ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสานสนเทศ เครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 1

✅วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 ✅เวลา 08.30 น. ✅ณ ห้องประชุมโดม ชั้น 4

ดูรููปเพิ่มเติมได้ที่นี่