ประเพณีการกวนข้าวมธุปายาสยาคูและกวนข้าวอาซูรอ

แผนกอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จัดโครงการสืบสานประเพณีไทยพุทธและมุสลิม กิจกรรมประเพณีการกวนข้าวมธุปายาสยาคูและกวนข้าวอาซูรอ 

เพื่อให้เข้าใจประเพณีภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ที่มีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา และสร้างความสามัคคี 

รวมทั้งเป็นการสืบสานประเพณีท้องถิ่นของภาคใต้

smileyดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่smiley