พิธีแสดงความยินดีกับนักศึกษารางวัลพระราชทาน และข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีกับนักศึกษารางวัลพระราชทาน และข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

และพิธีมอบทุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๒๐ ทุน ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ดูภาพเพิ่มเติม