ข้อมูลบุคลากร


สำนักงานคณบดี

 

ฝ่ายบริหารและวางแผน

 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

 


สาขาศึกษาทั่วไป

 

สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

สาขาวิทยาศาสตร์

 

สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

 

สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

 

สาขาการแพทย์แผนไทย