ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เรื่องแนวปฏิบัติสำหรับบุคลากร นักศึกษา บุคคลภายนอก
และการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 1

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้
"วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสังคม"

โดยมีรูปแบบการจัดประชุมวิชาการ ดังนี้

พิธีปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2562 วันศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ในวันพุธ ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช นำโดย รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เ

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ผศ.สุธรรม ชุมพร้อมญาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2562

ดูรูปเพิ่มเติม

SCIENCE WEEK 2019
เชิญเที่ยวงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562
#เล่นแบบไทยสไตล์วิทย์
ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2562
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
ติดตามรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์
http://scitech.rmutsv.ac.th/scienceweek/
พบกับกิจกรรมมากมาย