• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คนที่มีไอเดียบรรเจิดมาระเบิดพลังร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์
ตัวอักษรสัญลักษณ์ และภาพถ่าย 
“Science and Technology Design Contest”
ชิงทุนการศึกษารวม 5,000 บาท
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 ธันวาคม 2563 
https://bit.ly/2T6D9ET
ส่งผลงาน 28 กุมภาพันธ์ 2564 

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563

http://scitech.rmutsv.ac.th/scienceweek2020/

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนให้แก่นักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2563

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับแก้ไข)

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 18 มิถุนายน 2563

เวลา 08.30-12.00 น.
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom
(ลิงค์การเข้าร่วมโครงการจะแจ้งอีกครั้ง)

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีนโยบายสนับสุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความตั้งใจในการศึกษา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จนส่งผลกระทบต่อการเรียน เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา แต่ให้ไม่เกิน 15,000 บาท/ภาคการศึกษา จำนวน 1 ปีการศึกษา (2 ภาคการศึกษา) โดยเปิดรับสมัครทุนการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2563

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 21-25 กันยายน 2563 .... ****หมายเหตุ...วัน เวลา และกำหนดการที่ชัดเจน มหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการประกาศให้ทราบอีกครั้ง****