• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากร นักศึกษา บุคคลภายนอก และการจัดการเรียนการสอนตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เรื่องแนวปฏิบัติสำหรับบุคลากร นักศึกษา บุคคลภายนอก
และการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 1

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้
"วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสังคม"

โดยมีรูปแบบการจัดประชุมวิชาการ ดังนี้

พิธีปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2562 วันศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ในวันพุธ ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช นำโดย รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เ