• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

อาจารย์นักศึกษาพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างแรงบันดาลใจ #พื้นที่ ทุ่งใหญ่

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00 น.  ผศ. ไพลิน บุญลิปตานนท์ , ผศ.สุพจน์  นาคฤทธิ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นที่ทุ่งใหญ่  

พบปะนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อชี้แจง แนวทางการดำรงชีวิต  และเป้าหมายในการสำเร็จการศึกษา

และพบปะกันระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษา