• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ผศ.ประกอบ ศรีจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล เพื่อเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการด้านกระบวนการวิทยาศาสตร์

และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ณ ห้อง 923 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่