• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21"

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2559 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21"

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ประกอบ ศรีจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

บรรยายให้ความรู้ในเรื่อง "กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21"

ณ ขนอมซันไรส์ รีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

mailดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่yes