โครงการประกวดร้องเพลงสถาบันและประชุมเชียร์ ประจำปี 2558