โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เ

ป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

ความรู้ที่จำเป็นต่อการเรียนระดับอุดมศึกษา และแสดงการต้อนรับนักศึกษาใหม่ ณ อาคารโดม              

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่  

yesดูรูปเพิ่มเติมได้ที่mail