• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เป็นประธานเปิดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สร้างแรงจูงใจในการเรียนวิทยาศาสตร์และให้เยาวชนนำประสบการณ์ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ณ อาคารโดม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่  

yesดูรูปเพิ่มเติมได้ที่mail