• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานและมหาวิทยาลัยสีเขียว

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นประธานเปิดโครงการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานและมหาวิทยาลัยสีเขียว

เพื่อสร้างจิตสำนึกร่วมกันในการประหยัดพลังงานและมหาวิทยาลัยสีเขียว

ให้แก่บุคลากร ณ ห้องประชุมอาคารโดม

yesดูรูปเพิ่มเติมได้ที่mail