• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการนักวิจัยรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ผศ.สุธรรม ชุมพร้อมญาติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

เป็นประธานเปิดโครงการนักวิจัยรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 6 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน

ได้มีความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องของการเขียนโครงงานทางด้านวิทยาศาสตร์

ณ ห้องประชุมอาคารโดม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

mailดูรูปกิจกรรมเพิ่มเติมyes