• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

กำหนดตรวจติดตาม 5 ส ประจำปี 2557 โดยคณะกรรมการภายนอก

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 แผนกประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กำหนดตรวจติดตาม 5 ส ประจำปี 2557 โดยคณะกรรมการภายนอกจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

mailดูรูปกิจกรรมเพิ่มเติมyes