งานแสดงความยินดีนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี 2557