โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักเรียนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
ณ ห้อง 921 อาคาร 9

yesดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่mail