โครงการส่งเสริมและพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ

ฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ เป็นวิทยากรให้ความรู้

yesดูภาพเพิ่มเติมได้ที่mail