• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

การอบรมเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแก่ชุมชน

สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแก่ชุมชน โดยมี ดร.จิรวิทย์ แท่นทอง เป็นวิทยากรให้ความรู้

yesดูภาพเพิ่มเติมได้ที่mail

yesดูภาพเพิ่มเติมได้ที่mail