โครงการผลิตสื่อและนวัตกรรมเพื่อการการสอน

โครงการผลิตสื่อและนวัตกรรมเพื่อการสอน 
ได้รับเกียรติจากวิทยากรในการอบรม 3 ท่าน ได้แก่
1.อาจารย์สราญพงศ์ หนูยิ้มซ้าย 
2.อาจารย์กลอยใจ ครุฑจ้อน
3.อาจารย์นิธิพร รอดรัตษะ

yesดูภาพเพิ่มเติมได้ที่mail