• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการอบการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการอบการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ในการบรรยายให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้

yesดูภาพเพิ่มเติมได้ที่mail