• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

การตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากชุมชนและทดสอบการปรับสภาพน้ำเสียจากขยะ

ผศ.พนม อินทฤทธิ์ และ ผศ.ประเสริฐ คงแก้ว อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางวิชาการในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากโรงงานและชุมชุนของ จ.ภูเก็ต

โดยร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

 ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2557 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางสาวสมหมาย ปรีชาศิลป์ พร้อมด้วย

หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ เข้าร่วมฟังบรรยายและชมการสาธิต การบำบัดน้ำเสียด้วยเครื่องปรับสภาพน้ำเสีย ในครั้งนี้ด้วยความประทับใจ