• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

รางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ อาจารย์สุขกมล รัตนสุภา

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน  อาจารย์สุขกมล รัตนสุภา อาจารย์จากสาขาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับ "รางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์" หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพเเละศิลปะการพูด รุ่น 563 จากสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพเเละศิลปะการพูด ณ โรงเเรมเเอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร