• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2557

ณ ห้องประชุม อาคาร 9 และ ห้องประชุมหิรัญญิการ์ สวนพฤกษาสิรินธร (ในหวัง)

โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย