• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงงาน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงงานนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล

วันที่ 18-19 มีนาคม 2557

ณ อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี