• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

กิจกรรม Big Cleaning Day

รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557

ณ ลานกิจกรรม อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี