• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ต้อนรับผู้บริหารจาก Central Luzon State University ประเทศฟิลิปปินส์

อธิการบดีและคณะผู้บริหารจาก Central Luzon State University ประเทศฟิลิปปินส์ มาเยี่ยมเยียนและปรึกษาหารือทางด้านวิชาการและประเมินการสอนของนักศึกษาฝึกสอนชาวฟิลิปปินส์

กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตนครศรีธรรมราช