โครงการวันเด็กสัญจร ปี 2557

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยนายวสกร อุ้มชู นายกสโมสรฯ จัดโครงการวันเด็กสัญจร ปี 2557  เพื่อให้เห็นความสำคัญของเด็กว่าเด็กคือทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งของประเทศชาติ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าและมั่นคง โดยมี รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ ณ อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย