• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

บทความตีพิมพ์ ผศ.พงษ์พันธ์ ราชภักดี

บทความเรื่องสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตถ้วยรับน้ำยางจากยางธรรมชาติและเส้นใยธรรชาติ