• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

มอบรางวัลนักศึกษาพระราชทาน

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2556 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ได้มอบเกียรติบัตร รางวัลชมเชยในการคิดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 จากกระทรวงศึกษาธิการ

ให้แก่ นายอนุชา ปัทมาสังขพิทักษ์