• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

 

 แนะนำหลักสูตร

     

 

 ข่าวกิจกรรม

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับที่ 6 เรื่องแนวปฏิบัติสำหรับบุคลากร นักศึกษา บุคค...
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับที่ 5 เรื่องแนวปฏิบัติสำหรับบุคลากร นักศึกษา บุคค...
แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากร นักศึกษา บุคคลภายนอก และการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบ...
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับที่ 4 เรื่องแนวปฏิบัติสำหรับบุคลากร นักศึกษา บุคค...
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับที่ 3 เรื่องแนวปฏิบัติสำหรับบุคลากร นักศึกษา บุคค...
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับที่ 2 เรื่องแนวปฏิบัติสำหรับบุคลากร นักศึกษา บุคค...

 

 รอบรั้วคณะ

 

 กิจกรรมที่จะเกิดขึ้น

 

 ปฏิทินคณะ


e-service.rmutsv.ac.th

epassport.rmutsv.ac.th

ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรระบบสารสนเทศนักศึกษา

ระบบภาวะการมีงานทำบัณฑิตระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS)

ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์ระบบบริการตรวจสอบข้อมูลบุคลากร

ดาวโหลดเอกสารสำหรับนักศึกษา

ดาวโหลดเอกสารสำหรับบุคลากร

ดาวโหลดเอกสารงานประกัน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ