• ภาษาไทย
    • English

เกี่ยวกับสาขา

สาขาวิทยาศาสตร์

ประวัติความเป็นมา
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย 2 สาขาวิชาคือ เคมีอุตสาหกรรม สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์และสาขาเทคโนโลยีน้ำมันปาล์มและโอลิโอเคมี ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ที่จัดขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มุ่งหวังที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านเคมีอุตสาหกรรม ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ ทั้งนี้ได้จัดทำหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมต่างๆ ของประเทศที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสำหรับด้านชีววิทยาประยุกต์โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้ได้รับความรู้ที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีการวิวัฒนาการก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ โดยมีอาจารย์ประจำสาขา จำนวน 22 คน  ศึกษาต่อ จำนวน 1 คน และบุคลากร จำนวน 4 คนมีอาคารเรียนทั้งหมด 3 อาคาร และห้องปฏิบัติการ 13 ห้อง ห้องเรียนบรรยายจำนวน 5 ห้อง สถานที่ตั้ง อาคารปฏิบัติการ 4  อาคารปฏิบัติการ 7 และ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

วิสัยทัศน์ (Vision)
    สาขาวิทยาศาสตร์มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีภาวะผู้นำพร้อมคุณธรรมจริยธรรม และสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


พันธะกิจ (Mission)
    1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณธรรมจริยธรรม
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน สังคมและเทศไทย
3 พัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านวิชาการและยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ
4 บริการวิชาการและพัฒนาอาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม
5 ทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


สีประจำสาขา

    สีน้ำตาล


หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดทำการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรี
เปิดทำการเรียนการสอนจำนวน 3 หลักสูตรประกอบด้วย
    1.หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต วท.บ. (ชีววิทยาประยุกต์) 4 ปีต่อเนื่อง
    2.หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) 4 ปีต่อเนื่อง
    3.หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต วท.บ. (เทคโนโลยีน้ำมันปาล์มและโอลิโอเคมี) 4 ปีต่อเนื่อง