เกี่ยวกับสาขา

ประวัติความเป็นมาของสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 

          หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการยาง ได้เริ่มเปิดสอนครั้งแรก  เมื่อปี พ.ศ. 2536  โดยสังกัดคณะวิชาพืชศาสตร์
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยเน้นการศึกษาด้านพืชศาสตร์
ของยางพารา ต่อมาปี พ.ศ. 2538 ได้แยกส่วนงานมาเป็นคณะวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อจัดการเรียนการสอน
เฉพาะทางด้านเทคโนโลยียางและปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 2542 เน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมเป็นหลัก ต่อมาในปี  พ.ศ. 2548 คณะวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม
ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรและเปิดสอนระดับปริญญาตรีด้านเทคโนโลยียาง
เป็นครั้งแรก โดยเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และวิทยาศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีการยาง
และดำเนินการสอนต่อเนื่องเรื่อยมา  เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2549  ได้มีการรวบหน่วยงานของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเดิม
ในภาคใต้ และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จึงได้มีประกาศกฎกระทรวง
เมื่อวันที่  14 พฤศจิกายน 2549 จัดตั้งหน่วยงาน  และให้วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เปลี่ยนเป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และคณะวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม ได้รวมเป็นหน่วยงานระดับสาขาภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
คือ  สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต่อมาเมื่อวันที่ 27  สิงหาคม  2552 ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยแบ่งส่วนราชการ (สายวิชาการ)
เป็น “สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์” ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

วิสัยทัศน์ 
          "สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์เป็นสาขาที่มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยียาง
    และพอลิเมอร์ มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม"

   พันธกิจ 
         1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม
         2. สร้างงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาชุมชน และสังคม 
         3. พัฒนาคุณภาพอาจารย์ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการและคุณวุฒิ 
         4. บริการวิชาการและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม 
         5. ทำนุบำรุงศาสนา  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

    เป้าหมาย 
        1. มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและมีความรู้และทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยียาง
        และพอลิเมอร์ที่มีคุณธรรมจริยธรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม 
        2. มุ่งพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ 
        3. มีจำนวนกิจกรรมด้านจริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
        4. มีโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม 
        5. มีงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้/ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

    แผนกลยุทธ์
        1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
        2. สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เผยแพร่งานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ / ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
           และจัดหาแหล่งข้อมูลสนับสนุนงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์อย่างเพียงพอ
        3. ให้บริการวิชาการทางเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน 
        4. สร้างจิตสำนึกในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
        5. ส่งเสริมการพัฒนาคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร การพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพของบุคลากร
          และส่งเสริมการผลิตเอกสารทางวิชาการของบุคลากร 
        6. ใช้ระบบ QA Srivijaya ในสาขา
        7. ส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์มีความฉลาดทางอารมณ์และจิตสำนึกสาธารณะ 
         โดยส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและการอยู่ร่วมกันในสังคม
          และส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพ