• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

เกี่ยวกับสาขา

ประวัติสาขาการแพทย์แผนไทย
          สาขาการแพทย์แผนไทยเริ่มก่อตั้งมีปี 2550 
โดยเน้นงานบริการสุขภาพแบบการแพทย์แผนไทย
น้นการวินิจฉัย การรักษาและการจ่ายยา ด้วยหลักการของการแพทย์แผนไทย
และจ่ายยาด้วย “สมุนไพร”

วิสัยทัศน์ 
            " สาขาการแพทย์แผนไทยมุ่งเป็นสาขาแห่งการเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่ทักษะ
                และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพวิจัยพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น  และสร้างผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อตอบสนองต่อชุมชนและประเทศ " 
พันธกิจ 
              1. ผลิตบัณฑิตทางด้านการแพทย์แผนไทยที่มีความรู้ความสามารถและชำนาญการ พร้อมเข้าสู่อาชีพได้ 
              2. สร้างงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
                 โดยมีพื้นฐานจากโจทย์แห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น  เน้นการวิจัยเพื่อพัฒนายาไทยและยาสมุนไพรตลอดจนผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
              3. ให้บริการด้านสุขภาพแบบครบวงจร โดยอาศัยการบูรณาการด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
                  รวมทั้งการตรวจวิเคราะห์และสร้างผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้มาตรฐาน 
              4. ส่งเสริม ทำนุบำรุง เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
เป้าหมาย 
              1. มุ่งเป็นสาขาทางด้านการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาไทยตลอดจนการแพทย์ทางเลือก 
                  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
              2. เป็นศูนย์กลางการวิจัยและมีผลงานวิจัย นวัตกรรมที่ได้มาตรฐานและสามารถถ่ายทอดเพื่อการใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน สังคม 
              3. เป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และให้บริการวิชาการตลอดจนสร้างเครือข่ายระบบสุขภาพของประเทศ 
              4. มุ่งเป็นแหล่งผลิตยาไทย ยาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้มาตรฐานตามระบบ GMP
              5. อนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาไทย เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน