• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

เกี่ยวกับสาขา

ประวัติความเป็นมา

                สาขาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย      เดิมเรียกว่า “คณะวิชาศึกษาทั่วไป สังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช” จัดการเรียน การสอน 8 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาภาษาไทย สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ให้แก่ คณะวิชาพืชศาสตร์ คณะวิชาสัตวศาสตร์ และคณะวิชาประมง    โดยเริ่มจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ต่อมาได้มีการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพิ่มขึ้นตามลำดับ

               วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2548 ได้รวมหน่วยงานเป็น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย”

               วันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 กระทรวงศึกษาธิการ ออกประกาศกฎกระทรวงในการจัดตั้งและ      ควบรวมส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเป็นคณะต่าง ๆ คณะวิชาศึกษาทั่วไป             ได้เปลี่ยนแปลงภายในคณะวิชาฯ เป็นสาขาศึกษาทั่วไป สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนเพียง 4 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ และกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

               ปีการศึกษา 2548 เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

               ปีการศึกษา 2554 เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเทียบโอน 2 ปีต่อเนื่อง

               ปัจจุบันสาขาศึกษาทั่วไปมีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิต 1 สาขาวิชาฯ 2 หลักสูตร ดังนี้

               หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  4 ปี

               หลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2 ปีเทียบโอน

วิสัยทัศน์ (Vision)

           " สาขาวิชาศึกษาทั่วไป เน้นให้ความรู้วิชาพื้นฐาน ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                แก่นักศึกษาและสามารถนำทักษะชีวิตไปประยุกต์ใช้ในพลวัตรของสังคม"   

พันธกิจ (Mission)

1.จัดการศึกษากลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 

2.ผลิตบัณฑิตทางด้านภาษาอังกฤษที่มีความรู้ความสามารถและชำนาญการพร้อมเข้าสู่อาชีพได้

3.สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน และสังคม

4.พัฒนาคุณภาพอาจารย์ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการและคุณวุฒิ

5.บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ 

6.ปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาตระหนักในการทำนุบำรุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

นโยบาย (Policy)

1.บัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วต้องมีทักษะ (Skill) ที่จะสามารถปฏิบัติงานได้จริงในสถานประกอบการและในการดำเนินกิจการส่วนตัว

2.บัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องมีความรู้และความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆการวิเคราะห์ การตัดสินใจ การถ่ายทอดความรู้ การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และความสามารถในการปรับตัวทำงานได้หลากหลาย

3.บัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกต่อส่วนรวมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นและสามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

4.ส่งเสริมและพัฒนานิสิตและบุคลากรให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พัฒนา เผยแพร่ทำนุบำรุงสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

เป้าประสงค์ (Goals)

1. มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านภาษาอังกฤษ ที่มีคุณธรรมจริยธรรม

2. มุ่งพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตให้มีความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

3. มุ่งสร้างงานวิจัย และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและสังคม

4. มีโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม

5. มีกิจกรรมที่สนับสนุนให้ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น