พื้นที่ทุ่งใหญ่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นที่ทุ่งใหญ่
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นที่ทุ่งใหญ่
 
สาขาวิทยาศาสตร์
ผศ.ดร.ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ
Ph.D. Phamacy
รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง
วท.ม.วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ผศ.พัชรินทร์ นวลศรีทอง
วท.ม.เคมีศึกษา
ดร.สมหมาย คชนูด
Ph.D. Natural Resources & Environmental Science
ผศ.ไพลิน บุญลิปตานนท์
วท.ม.วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ผศ.สุพจน์ นาคฤทธิ์
วท.ม.การสอนคณิตศาสตร์
ดร.คมสัน นันทสุนทร
Ph.D.Molecular Genetics
อ.พัชรากร รัตภูมี
วท.ม.ชีวเคมี
ผศ.ดร.อวยพร วงศ์กูล
ปร.ด. เคมี
อ.กมลวรรณ บุญเจริญ
วท.ม.ธรณีฟิสิกส์
อ.วุฒินันท์ ศิริรัตนวรางกูร
วท.ม.ชีววิทยา
(ศึกษาต่อปริญญาเอก)
อ.เพียงออ ยีสา
สต.ม.สถิติ
(ลาศึกษาต่อ)
สาขาศึกษาทั่วไป
รศ.ดร.จำเริญ ชูช่วยสุวรรณ
Ph.D. Development Education
ผศ.วันวิสาข์ เพ็ชรรัตน์มุนี ศศ.ม.การสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ
ผศ.พรโรจน์ บัณฑิตพิสุทธิ์
คม.พลศึกษา
อ.วาสนา ณ สุโหลง
กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา
อ.สุคนธรัตน์ สวัสดิกูล
กศ.ม.ภาษาไทย
อ.เอกนุช ณ นคร
ศษ.ม.การสอนภาษาอังกฤษ
ในฐานะภาษาต่างประเทศ
สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
อ.ศิริลักษณ์ อินทสโร
วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์
อ.อรยา สุขนิตย์
วท.ม.การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
อ.สุรสิทธิ์ ศักดา
วท.ม.การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
อ.นฤมล แสงดวงแข
วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์
(ลาศึกษาต่อ)
ผศ.วลัยรัชช์ นุ่นสงค์
วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
(ลาศึกษาต่อ)
 
เจ้าหน้าที่ประจำคณะ
น.ส.เสาวรัตน์ แสงมณี
บธ.บ.สาขาบริหารงานทั่วไป
เลขานุการประจำสำนักงาน
น.ส.เกวลี ชัยชาญ
วท.บ.เคมี
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
นายพงศ์ศักดิ์ พงษ์สว่าง
นักการภารโรง