ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ "ทำบุญสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์"

  ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ "ทำบุญสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์"

               ในวันเสาร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557

               ณ อาคารสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์