ติดต่อสอบถาม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่)
133 ม.5 ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240  
โทร. 075-489616 ต่อ 116, 401 rmutsv.ty