สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(หลักสูตรฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2555)

 

รายละเอียดหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Information Technology  
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ชื่อย่อภาษาไทย วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Information Technology) 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Sc. (Information Technology)
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต
รูปแบบหลักสูตร
รูปแบบ  หลักสูตรระดับปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ปี
ภาษาที่ใช้ภาษาไทย
การรับเข้าศึกษารับนักศึกษาไทย และ/หรือนักศึกษาต่างประเทศ
ความร่วมมือกับสถาบันอื่นเป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
นักเขียนโปรแกรม
ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบสารสนเทศ
อาจารย์สอนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
นักพัฒนาโปรแกรม และนักพัฒนาเกมส์
นักผลิตภาพเคลื่อนไหว (Animator)
นักออกแบบผลิตภัณฑ์และสิ่งพิมพ์
ผู้จัดการระบบสารสนเทศขององค์กร