เกี่ยวกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นที่ทุ่งใหญ่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นที่ทุ่งใหญ่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับนักศึกษาที่มีความสนใจทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
ในพื้นที่อำเภอทุ่งใหญ่และใกล้เคียง ที่ไม่ต้องเดินทางไปเรียนภายนอกพื้นที่ ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้จัดตั้งสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ขึ้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นมา
หลักสูตรที่เปิดสอน : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 4 ปี  และ 2 ปีเทียบโอน
โดยมีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วตั้งแต่ปีการศึกษา 2554  จนถึงปัจจุบัน

ความพร้อมทางด้านการเรียนการสอน

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องบรรยาย
ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ตึกวิทยบริการ

ตึกวิทยบริการ ตึกวิทยบริการ