• ภาษาไทย
    • English

ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ..พัฒนาวัด พัฒนาใจ

  ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วม โครงการ..พัฒนาวัด พัฒนาใจ

            ในวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2557

            ณ วัดสามัคคีธรรมวนาราม (วัดบางพลูนาค)