ประมวลภาพ อ.เอกรัตน์ โภคสวัสดิ์ ศึกษาดูงานประเทศเกาหลีใต้